Čo je SSL certifikát

SSL certifikát je šifrovací kľúč, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu tretími osobami. Tento kľúč zaisťuje bezpečnú (šifrovanú) komunikáciu medzi počítačom koncového užívateľa (návštevníka stránok) a navštívenými webovými stránkami (lepšie povedané www serverom na ktorom sú prevádzkované). Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom užívateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu (a následnému zneužitiu) či pozmeneniu prenášaných dát (typicky sú chúlostivé prenášané dáta prihlasovacie mená a heslá, čísla platobných kariet, rodné čísla a ďalšie dôverné informácie).

SSL certifikát okrem šifrovania zaručuje autentičnosť webovej stránky (portálu, elektronického obchodu...) tým, že dokáže identifikovať prevádzkovateľa danej webovej stránky. Každý vyspelý internetový prehliadač identifikuje pripojenie ku stránkam zabezpečeným SSL certifikátom, spravidla symbolom zámku v adresnom riadku. Po dvojitom kliknutí na tento zámok sa zobrazí informácia o certifikáte, okrem iného i názov www servera (ktorý musí byť zhodný s názvom servera vyplnenom v prehliadači v poli "adresa") a názov certifikačného úradu, ktorý tento certifikát vydal (je nutné, aby bol certifikát vydaný dôveryhodným certifikačným úradom, inak nemusia byť informácie v certifikáte pravdivé!). Na nezrovnalosti v týchto skutočnostiach upozorňujú vyspelé prehliadače automaticky. Ak je certifikačný úrad dôveryhodný, môžete si s istotou zistiť, akej spoločnosti stránky patria, a podľa toho sa rozhodnúť, či tejto spoločnosti poskytnete dôverné údaje alebo nie.

Prečo používať SSL certifikát

Ak ste prevádzkovateľom webového portálu, elektronického obchodu alebo všeobecne webových stránok, ktoré od užívateľov vyžadujú zadávanie prihlasovacích údajov či rôznych dôverných informácií, dôrazne doporučujeme používanie SSL certifikátov. Poskytnete tak svojim užívateľom istotu, že ich údaje nebudú zneužité (nemôžu byť napr. tretími stranami odchytené užívateľské mená a heslá či čísla platobných kariet zadávané na Vašich stránkach), a Vy získate istotu, že údaje na ceste od Vašich užívateľov Vám nikto nepozmenil. Použitie SSL certifikátu teda plní istotu po technickej i psychologickej stránke (zo štatistík vyplýva, že sa od zavedenia dôveryhodného SSL certifikátu na webových stránkach sa niekedy až niekoľkonásobne zvýši frekvencia registrovania nových užívateľov i počet uskutočnených objednávok).

Pozor, iba zavedenie SSL certifikátu však nestačí! Použitý SSL certifikát musí byť dôveryhodný, teda vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou. V opačnom prípade sa pri prístupu na webové stránky v zabezpečenom režime zobrazí varovné hlásenie. Takéto hlásenie o nedôveryhodnosti certifikátu naopak vyvoláva nedôveru na strane návštevníkov stránok (a negatívne pôsobí na návštevnosť stránok, resp. využívanie ponúkaných služieb).

Preto Vám ponúkame SSL certifikáty vystavené dôveryhodnou certifikačnou autoritou, ktoré splňujú všetky vyššie uvedené predpoklady pre splnenie svojho účelu - zabezpečenie prenášaných údajov šifrovaním a zaistenie dôveryhodnosti Vašich stránok voči Vaším návštevníkom.